تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آبادی دنیا و آخرت‏

تو ویران کنی خانه‏های بهشت که آباد سازی از آن، دهر زشت