تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نزول قرآن در شب قدر

انا أنزلناه فی لیلة القدر؛(1574) ما آن [قرآن‏] را در شب قدر نازل کردیم!