تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سه به ازای سه‏

معاویة بن وهب گوید: روزی امام جعفر صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای معاویه! هر کس موفق شود سه چیز را به جای آورد، از سه چیز دیگر محروم نخواهد ماند.
هر کس توفیق دعا کردن یابد، از اجابت دعا محروم نمی‏ماند. زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: ادعونی أستجب لکم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را پذیرفته و اجابت نمایم(1437).
هر کس توفیق شکرگذاری یابد از فزونی نعمت محروم نمی‏شود؛ زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: لئن شکرتم لأزیدنکم؛ اگر شکرگزاری کنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود(1438).
هر کس موفق به توکل بر خداوند گردد، از کفایت امرش توسط خداوند، محروم نمی‏گردد. به دلیل این که خداوند فرموده: و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و هر کس بر خداوند توکل کند، امرش را کفایت می‏کند.(1439)
امید است خداوند ما را به این امور موفق گرداند.(1440)