تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آتش جهنم‏

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة أعدت للکفرین؛(1362) پس اگر چنین نکنید - که هرگز نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنهای مردم (گنهکار) و سنگها [بتها] است، و برای کافران، آماده شده است!