تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ناامید مباش!

غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پی‏ها بریده‏اند
نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیده‏اند