تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغ مصلحت‏آمیز در مقام اجتماع‏

قال بل فعله کبیر هم هذا فسئلوهم ان کانوا ینطقون؛(1450) گفت: بلکه این کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسید اگر سخن می‏گویند!.