تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

طلوع سحر

در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است
نظامی‏