تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آثار صدقه ندادن در قیامت‏

کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن أنه الفراق و التفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق و لا صلی؛(2004) چنین نیست (که انسان می‏پندارد! او ایمان نمی‏آورد) تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد، و گفته شود: آیا کسی هست که (این بیمار را از مرگ) نجات دهد؟! و به جدائی از دنیا یقین پیدا کند، و ساق پاها (از سختی جان دادن) به هم بپیچد! (آری) در آن روز مسیر همه بسوی (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! (در آن روز گفته می‏شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند.