تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توبه حافظ

بشارت بر به کوی می‏فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد
حافظ