تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درس از اره!

چون تیشه مباش و جمله بر خود متراش چون رنده زکار خویش بی بهره مباش
تعلیم ز اره گیر در کار معاش چیزی سوی خود می‏کش و چیزی می‏پاش
احمد جامی‏