تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به بیان نورانی تقاسیر متوسل شدن به اهل بیت است‏

و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوابها فی ظلمت البر و البحر قد فصلنا الایات لقوم یعلمون؛(699) او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکیهای خشکی و دریا