تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جاذبه و دافعه‏

نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر گردند
سعدی‏