تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قلب جوان‏

امام علی (علیه السلام): انما قلب الحدث کالأرض الخالیة، ما القی فیها من شی‏ء قبلته؛(1340) قلب نوجوان همچون زمین ناکشته است که هر چه در آن افکنده شود می‏پذیرد.