تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علم و فوائد آن‏

مالی که ز تو کس نستاند علم است حرزی که تو را به حق رساند علم است
جز علم طلب مکن تو اندر عالم چیزی که تو را زغم رهاند علم است
شیخ بهایی‏