تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دو نفر همراه بهتر از صد نفر تنها

کاروانی از مردمان کاشان شکایت به نزد حاکم بردند که دو راهزن، کاروان صد نفری ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید: چگونه صد نفر از پس دو تن بر نیامده‏اند؟ یکی از آنان در پاسخ گفت: آن‏ها دو نفر بودند همراه و ما صد نفر بودیم تنها!(2540)