تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فضل پوشی‏

بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و جود کیمیایی است که صد عجیب هزار گرداند