تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لزوم رفتار خوب با والدین حتی اگر مشرک باشند

و ان جاهداک علی أن تشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفاً و اتبع سبیل من أناب الی ثم الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون؛(642) و هر گاه آن دو، تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی، که از آن آگاهی نداری (بلکه می‏دانی باطل است)، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو، در دنیا به طرز شایسته‏ای رفتار کن؛ و از راه کسانی پیروی کن که توبه کنان به سوی من آمده‏اند؛ سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می‏کردید آگاه می‏کنم.