تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رزاقیت خدا

بر در شاهم گدایی نکته‏ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود
حافظ