تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ریشه اسلام‏

رأس الاسلام الأمانه؛(326) ریشه و اساس اسلام امانت است.