تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثمره دروغ‏

دروغ آدمی را کند شرمسار دروغ آدمی را کند بی وقار
رهنمون‏