تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

میانه روی‏

زکار زمانه میانه گزین چو خواهی که یابی زخلق آفرین
فردوسی‏