تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغهای القایی شیطان‏

هل أنبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل أفاک أثیم یلقون السمع و أکثرهم کاذبون؛(1448) آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‏شوند؟! آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می‏گردند؛ آنچه را می‏شنوند (به دیگران) القا می‏کنند؛ و بیشترشان دروغگو هستند!