تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اشک و توبه‏

نخست ای گنه کرده خفته، خیز بقدر گنه آب چشمی بریز
سعدی‏