تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انصاف در معامله‏

به داد و ستد سود باید درست ولی سود باید به انصاف جست