تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سنگ و لعل‏

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود
حافظ