تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر زن خوب‏

زن خوب و فرمانبر و پارسا کند مرد درویش را پارسا
سعدی‏