تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خاک فقر و قناعت‏

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کاین خاک، بهتر از عمل کیمیاگری
حافظ