تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آخرش مرگ!

اگر زرین کلاهی عاقبت مرگ به تخت ار پادشاهی عاقبت مرگ
گرت نقش سلیمان در نگین است در آخر خاک راهی عاقبت مرگ