تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سوءظن اعراب باعث هلاکت آنها

بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی أهلیهم أبدا و زین ذلک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا؛(1090) ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده‏های خود باز نخواهند گشت؛ و این (پندار غلط) در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید؛ و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلاک شدید!