تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت اطعام‏

عن الباقر (علیه السلام) ان الله یحب هراقه الدماء و اطعام الطعام؛(485) خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.