تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرب المثل‏

امانتدار شریک مال مردم است.