تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حلال و حرام‏

حرام و هم ربا گردیده شایع حلال آمد هلاک و گشت ضایع