تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اولین موعظه!

نخست موعظه پیر می‏فروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید
حافظ