تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زمام خرد

توانگر به نیروی اخلاق و دین چو گردد به ایمان و تقوی قرین
تواند زمام خرد را به چنگ بگیرد و گر نه، در افتد به ننگ