تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

راستی و رستگاری‏

راستی آور که شوی رستگار راستی از تو، ظفر از کردگار
نظامی‏