تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بنده من کجا می‏روی؟

مولای خوب و مهربان با صوت رحمانی عیان
گوید به جمع بندگان عبدی فأین تذهبون
من که ترا دادم پناه نادیده بگرفتم گناه‏
کردم سفید روی سیاه عبدی فأین تذهبون
عفوم شد احلی من عسل دستت گرفتم از ازل
حالا که می‏آید اجل عبدی فأین تذهبون
با ذکر من دل زنده باش برگرد و بر من بنده باش
از کار خود شرمنده باش عبدی فأین تذهبون