تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدی و شادمانی‏

مشو شادمان گر بدی کرده‏ای که آزرده گردی گر آزرده‏ای
فردوسی‏