تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ذکر اهل بهشت، ستایش خدا

و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الأنهار و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا أن تلکم الجنه أورثتموها بما کنتم تعملون؛(610) و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند، بر می‏کنیم (تا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند)؛ و از زیر (قصرها و درختان) آنها، نهرها جریان دارد؛ می‏گویند: ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این (همه نعمتها) رهنمون شد؛ و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما (به اینها) راه نمی‏یافتیم! مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند! و (در این هنگام) به آنان ندا داده می‏شود که: این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می‏دادید، به ارث بردید!