تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یابیم، ایثار کنیم و اگر نیابیم، شکر بگزاریم.(525) نمونه‏ای از ایثار شاگردان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

شخصی سر گوسفندی را به عنوان هدیه به یکی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داد. با توجه به کمبود مواد غذایی، این هدیه، هدیه گرانبها و ممتازی بود. او آن سر را پذیرفت، ولی با خود گفت فلان مسلمان، از من نیازمندتر است، از این رو آن سر را برای او فرستاد. آن مسلمان هم هدیه را پذیرفت، ولی با خود گفت: فلانی محتاج‏تر است، از این رو، آن سر را برای او فرستاد. نفر سوم نیز آن سر را پذیرفت ولی برای نفر چهارم فرستاد و به همین ترتیب تا به نفر هفتم رسید. نفر هفتم که از جریان دست به دست گشتن سر گوسفند اطلاع نداشت و نمی‏دانست آغاز این ایثار از کجا شروع شده، آن سر را برای نفر اول به عنوان هدیه فرستاد. به این ترتیب، سر گوسفند به هفت خانه رفت.(526)