تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر و غنا از وسایل امتحان الهی‏

فأما الانسن اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ربی أکرمن و أما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی أهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث أکلالما و تحبون المال حبا جما؛(2231) اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می‏کند و نعمت می‏بخشد (مغرور می‏شود و) می‏گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است! و اما هنگامی که برای امتحان، روزیش را بر او تنگ می‏گیرد (مأیوس می‏شود و) می‏گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان نیست که شما می‏پندارید؛ شما یتیمان را گرامی نمی‏دارید، و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‏کنید، و میراث را (از راه مشروع و نامشورع) جمع کرده می‏خورید، و مال ثروت را بسیار دوست دارید (و بخاطر آن گناهان زیادی مرتکب می‏شوید)!