تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توبه جوان‏

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) التوبه حسنه لکنها فی الشباب أحسن؛(1071) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: توبه کردن نیکوست و آن از طرف جوان نیکوتر است.