تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

غیبت کننده در جهنم‏

الغیبة قوت کلاب النار؛(2214) بدگویی کردن و غیبت از مردم غذای سگهای جهنم است.