تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت گناه‏

گر از پی شهوت و هوی خواهی رفت از من خبرت که بینوا خواهی رفت
بنگر که کی و از کجا آمده‏ای می‏دانی که چه می‏کنی، کجا خواهی رفت
خواجه عبدالله انصاری‏