تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دنیا زندان مؤمن‏

بهشت کافر و زندان مؤمن جهان است ای به دنیا گشته مفتون
ناصر خسرو