تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مشقت حسادت‏

بمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست
سعدی‏