تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تکیه بر آرزو

من الحمق الاتکال علی الأمل؛(98) تکیه کردن بر آرزوها (ی طول و دراز و غیر عاقلانه) از ابلهی و حماقت است.