تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بنای زمانه‏

از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد دری نبست زمانه که دیگری نگشاد
سنائی‏