تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مناسبت نام‏

شخصی گفت: خداوند پسری به من داده است. پرسیدند: اسمش را چه گذاشتی؟ گفت: عبدالصمد. گفتند: به چه مناسبت؟ جواب داد: چون در ماه ربیع الثانی متولد شده و می‏دانید که ربیع الثانی و عبدالصمد هر دو سین دارند!(1413)