تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عزت و قطع طمع‏

امام باقر (علیه السلام): اطلب بقاء العز باماته الطمع؛(1247) پایداری عزت را با میراندن طمع بجوی.