تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تلخی خشم‏

به تلخی چو زهر است خشم از گزند و لیکن چون خوردیش نوش است و قند
اسدی‏